Zasady rejestracji i przydziału spraw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316)  

Każdy wydział posługuje się właściwymi dla danego wydziału księgami, w których rejestrowane są poszczególne sprawy. Przypisana do wydziału rzymska cyfra (np. I, II, III) wraz z oznaczeniem księgi (np. C, K), w której zapisano numer wpływu konkretnej sprawy w danym roku, to sygnatura akt sprawy (np. I C 123/07, II K 234/07). 

I Wydział Cywilny 

W I Wydziale Cywilnym skorowidze alfabetyczno-numerowe, kontrolki, zbiory wokand, repertoria: C, Ns, Nc, Co oraz wykaz Cps prowadzone są w systemie informatycznym. Wszystkie rodzaje spraw rejestrowane są w odpowiednim repertorium według kolejności wpływu. Przydziału spraw poszczególnym sędziom referentom dokonuje Przewodniczący Wydziału z uwzględnieniem równomiernego obciążenia Sędziów co do ilości spraw i ich charakteru.

II Wydział Karny

W II Wydziale Karnym wykazy, zbiory wokand, księgi pomocnicze oraz następujące repertoria i wykazy: K, Ko, Kp, Kop, W, Wo. Wp, WPKZ, Wzaw, D, Śr. Zab., MED, KNS prowadzone są w systemie informatycznym. Sprawy podlegające rejestracji w repertoriach K są rejestrowane codziennie w sposób alfabetyczny według nazwiska pierwszego oskarżonego w każdej sprawie. Rejestracja i nadawanie numerów tych spraw prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie art. 351 Kodeksu postępowania karnego i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie określania szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz. U. Nr 107, poz. 1007). Przewodniczący Wydziału przydziela sprawy do rozpoznania sędziom referentom według kolejnych numerów sygnatur akt i w porządku alfabetycznym - według listy sędziów orzekających w wydziale. Odstępstwa od tej zasady zgodnie z art. 351 Kodeksu postępowania karnego wymagają zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, które musi wskazywać przyczynę przydzielenia sprawy z pominięciem wskazanej kolejności. 
Sprawy podlegające rejestracji w innych repertoriach i wykazach są rejestrowane według dziennego wpływu i zostają przydzielane do rozpoznania sędziom w zależności od obciążenia poszczególnymi sprawami, ewentualnie sędziom pełniącym dyżury (na przykład w sprawach w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania).

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich prowadzone są skorowidze alfabetyczno-numerowe, wykazy, zbiory wokand, księgi pomocnicze oraz następujące repertoria: RC, RCo, Cps, RNs, Nsm, Nkd, Nmo. Sprawy podlegające rejestracji w repertoriach RC, RCo, Cps, RNs,  Nsm, Nkd, i Nmo są prowadzone według kolejności wpływu pism inicjujących postępowanie. Przydziału spraw poszczególnym sędziom referentom dokonuje Przewodnicząca Wydziału z uwzględnieniem podziału terenowego i równomiernego obciążenia Sędziów co do ilości spraw i ich charakteru.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych skorowidze alfabetyczno-numerowe, wykazy, zbiory wokand, księgi pomocnicze oraz następujące repertoria: P, Po, Np, U, Uo prowadzone są w systemie informatycznym. Sprawy podlegające rejestracji w repertoriach P, Po, Np, U, Uo prowadzone są według kolejności wpływu pism inicjujących postępowanie. Przydziału spraw poszczególnym sędziom referentom dokonuje Przewodnicząca Wydziału, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia Sędziów co do ilości spraw i ich charakteru.

V Wydział Gospodarczy

W V Wydziale Gospodarczym prowadzone są skorowidze alfabetyczno-numerowe, wykazy, zbiory wokand, księgi pomocnicze oraz następujące repertoria:  GC, GNc, GCo, GCps, GNs, GR, GU, GRz, GRp, GRu, GRs, GUp, Gzd, Gro, GUo. Sprawy podlegające rejestracji w repertoriach GC, GNc, GCo, GCps, GNs, GR, GU, GRz, GRp, GRu, GRs, GUp, Gzd, Gro, GUo są prowadzone według kolejności wpływu pism inicjujących postępowanie. Przydziału spraw poszczególnym sędziom referentom dokonuje Przewodnicząca Wydziału z uwzględnieniem zasad obciążenia Sędziów wynikających z ustalonego udziału w przydziale spraw określonego procentowo w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

W VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są następujące księgi biurowe i inne urządzenia, tj. repertoria: Kw, Zd, Ar, dzienniki: Dz. Kw, Dz. Zd, Dz. Odp., dziennik korespondencji ogólnej, kartotekę: spis właścicieli nieruchomości,  spis uprawnionych do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, kontrolkę wysłanych akt, kontrolkę postępowania odwoławczego. Pisma wpływające do wydziału są niezwłocznie rejestrowane według kolejności wpływu do odpowiednich ksiąg biurowych - pod kolejnymi numerami bieżącymi. Wzmianki o wnioskach wieczystoksięgowych wpisywane są niezwłocznie w odpowiednich działach ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział. Księgi wieczyste i zbiory dokumentów z obszaru działalności wydziału złożone są w archiwum znajdującym się w budynku stanowiącym siedzibę wydziału. Księgi wieczyste są prowadzone w systemie informatycznym. Każdy może przeglądać elektroniczne księgi wieczyste, jeśli zna ich numer. W tutejszym wydziale  wieczystoksiegowym jest dostępne dla interesantów jedno stanowisko komputerowe wyposażone w system Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych umożliwiające obejrzenie danych zawartych w treści księgi wieczystej. Z kolei akta księgi wieczystej może je przeglądać w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Interes prawny ma osoba, która jest wpisana do księgi wieczystej, wierzyciel takiej osoby oraz każdy na czyją rzecz wpisane jest prawo, ostrzeżenie, roszczenie, a także każdy, kto jest legitymowany do wniesienia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Rejestr zmian dla: Zasady rejestracji i przydziału spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodano zapis
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d