Tłumacze przysięgli

W dniu 28 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2016, poz. 1222 j.t.), która określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu. Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi.
 
Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

  • ma obywatelstwo polskie albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo inne państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • zna język polski;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończyła studia wyższe;
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.


Uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.
Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
Minister Sprawiedliwości udostępnia listę tłumaczy przysięgłych w Biuletynie Informacji Publicznej, utworzonym na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/ lub pod adresem:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Wydział Tłumaczy Przysięgłych

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tlumacze@ms.gov.pl

Siedziba Wydziału Tłumaczy Przysięgłych:

Warszawa, ul. Zwycięzców 34  

Sekretariat Wydziału Tłumaczy Przysięgłych:

22 51 88 166  (wpływ korespondencji przychodzącej) 

22 51 88 243 - dot. egzaminów

Sprawy dotyczące tłumaczy przysięgłych:

22 51 88 236


Lista tłumaczy przysięgłych znajdująca się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d