Punkt Informacyjny

ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra


parter, pok. 24 (naprzeciw głównego wejścia do budynku)


tel.: 75 67 12 830

e-mail: poi@jelenia-gora.sr.gov.pl


godziny przyjęć interesantów: 

- poniedziałek: 8:00 - 18:00             

- wtorek-piątek: 8:00 - 15:00


Punkt Obsługi Interesanta udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się zarówno osobiście, telefonicznie i drogą elektroniczną.

Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.

Regulamin Biura Obsługi Interesanta, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zakresu udzielanych przez biuro informacji znaduje się w załączniku poniżej.


Do zadań Punku Obsługi Interesanta należy między innymi:

1. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym dotyczących:

  • organizacji pracy sądu,
  • zakresu działania wydziałów Sądu Rejonowego w przedmiocie właściwości miejscowej i rzeczowej, jak również wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
  • lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sądzie, w tym kierowanie do odpowiednich sal rozpraw, sekretariatów, itp.,
  • wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia i podaniem kont bankowych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy,
  • zasad ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o udzielanie pomocy sądowej, w tym o przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu,
  • stanu postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego SĘDZIA2, na zasadach określonych w § 97.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2015.2316), po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony/wnioskodawcy/uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania.

2. Wydawania broszur i publikacji, formularzy sądowych oraz wzorów pism w typowych sprawach rozpoznawanych przez wydziały Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

3. Udostępniania list instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych, kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, syndyków, komorniczych,tłumaczy przysięgłych, mediatorów, biegłych sądowych oraz lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym.

4. Udostępniania danych teleadresowych niektórych instytucji pozasądowych m.in.: Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Archiwum Państwowego, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

5. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny