Praktyki studenckie

Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich i staży w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze


Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom i uczniom odbycie praktyk studenckich i staży.

Praktyki studenckie i staże w poszczególnych Wydziałach i Oddziałach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dostępne są dla studentów kierunków: prawo i administracja oraz uczniów szkół ekonomicznych.

Dla studentów innych kierunków w tym m.in.: pedagogika, resocjalizacja, istnieje możliwość odbycia praktyk w jednostkach kuratorskiej służby sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki studenckiej i stażu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wymagane jest:

1.    Przygotowanie wzoru porozumienia, które ma zostać zawarte między uczelnią a Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze

a) wymogi formalne porozumienia:


1. Imię i nazwisko studenta/ucznia.
2. Proponowany termin rozpoczęcia praktyk/stażu.
3. Proponowany okres trwania praktyki/stażu.
4. Szczególne warunki odbywania praktyki/stażu.
5. Wskazanie wydziału, oddziału, zespołu, w którym student/uczeń ma odbyć praktykę.
6. Klauzula o nieodpłatności praktyki.
7. Klauzula o objęciu studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.    Nadesłanie na adres: 
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra

kompletu dokumentów w tym:
•    podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego

w Bielsku-Białej z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki ze wskazaniem adresu kontaktowego i numeru telefonu studenta
•    przedmiotowego porozumienia z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) 
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
•    planu i zakresu praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię


Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki (ewentualnej modyfikacji terminu), Sądu (Wydziału/pionu kurateli, OZSS),
w którym praktyka ma mieć miejsce oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakresie poczynionych uzgodnień, praktykant zostaje zawiadomiony telefonicznie lub pisemnie o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki;

Jeden podpisany egzemplarz porozumienia zostaje zwrócony uczelni.

 UWAGA !

•    Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Okręgowego

w Bielsku-Białej co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk
(dokumenty niekompletne nie będą honorowane)
•    Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk

w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

 


Poniżej znajduje się przykładowy wzór porozumienia o przeprowadzeniu praktyki studenckiej.

 


Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d