Praktyki studenckie

Warunki oraz zasady odbywania bezpłatnych praktyk studenckich i staży w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze


Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom i uczniom odbycie bezpłatnych praktyk studenckich i staży.

Praktyki studenckie i staże w poszczególnych Wydziałach i Oddziałach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dostępne są dla studentów kierunków: prawo i administracja oraz uczniów szkół ekonomicznych.

Dla studentów innych kierunków w tym m.in.: pedagogika, resocjalizacja, istnieje możliwość odbycia praktyk w jednostkach kuratorskiej służby sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki studenckiej i stażu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wymagane jest:

1. Przygotowanie wzoru porozumienia, które ma zostać zawarte między uczelnią a Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze

a) wymogi formalne porozumienia:

1. Imię i nazwisko studenta/ucznia.
2. Proponowany termin rozpoczęcia praktyki/stażu.
3. Proponowany okres trwania praktyki/stażu.
4. Szczególne warunki odbywania praktyki/stażu.
5. Wskazanie wydziału, oddziału, zespołu, w którym student/uczeń ma odbyć praktykę.
6. Klauzula o nieodpłatności praktyki.
7. Klauzula o objęciu studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Nadesłanie na adres: 
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra

kompletu dokumentów w tym:
•    podania studenta/ucznia skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki/stażu ze wskazaniem adresu kontaktowego i numeru telefonu studenta/ucznia;
•    przedmiotowego porozumienia z podpisem osoby kierującej na praktykę/staż (np. rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni, itp.) 
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach;
•    planu i zakresu praktyki/stażu dla danego studenta/ucznia sporządzonego przez uczelnię.


Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki/stażu (ewentualnej modyfikacji terminu), Sądu (Wydziału/Oddziału/Zespołu kurateli), w którym praktyka/staż ma mieć miejsce oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w zakresie poczynionych uzgodnień, praktykant/stażysta zostaje zawiadomiony telefonicznie lub pisemnie o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki/stażu.

Jeden podpisany egzemplarz porozumienia zostaje zwrócony uczelni.

UWAGA !

•    Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk/stażu (dokumenty niekompletne nie będą honorowane).
•    Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk/stażu

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

 


Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2017-06-20
Publikacja w dniu:
2017-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
Zaktualizowano zakładkę
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d