Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od dnia 01.01.1976 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.05.1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1975 r., nr 46, poz. 253).

Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1404) w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych oraz stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407) w sprawie  ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych - Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - apelacji wrocławskiej.

Sąd obejmuje swoim obszarem właściwości miasta: Jelenią Górę oraz gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Starą Kamienicę.

Organizację i kompetencje jednostki regulują:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016 r., poz. 2062)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003 r., Nr 5, poz. 22 z późn.zm.)
  • Konstytucji RP z dnia 04.02.1997 roku (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2012 r. – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1476 z późn. zm.)
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)
  • Ustawa o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 795 tj.), ustawa o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 tj.) oraz inne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określających działanie sądu pracy, sądu gospodarczego, prowadzenia ksiąg wieczystych, archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2013 r., poz. 69)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna