Opłaty sądowe

SPRAWY CYWILNE

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki chyba, że ustawa stanowi inaczej.

OPŁATY dzieli się na:

- stałe

- stosunkowe

- podstawowe

- tymczasowe

OPŁATA STAŁA

Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł

 • w postępowaniu procesowym

- o naruszenie posiadania - 200 zł

- o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – 200 zł

- o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu – 200 zł

 • w postępowaniu z zakresu prawa rzeczowego

- o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000 zł

- o zniesienie współwłasności – 1.000 zł

- o zniesienie współwłasności ze zgodnym projektem – 300 zł

- o ustanowienie drogi koniecznej – 200 zł

- o rozgraniczenie nieruchomości – 200 zł

- o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie – 200 zł

- o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej – 100 zł

- o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej – 100 zł

- o ustanowienie zarządcy przedmiotu użytkowania – 100 zł

- o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dot. rzeczy wspólnej – 100 zł

 • w postępowaniu z zakresu prawa spadkowego

- o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000 zł

- o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności zawierający zgodny projekt – 600 zł

- o dział spadku - 500 zł

- o dział spadku zawierający zgodny projekt – 300 zł

- o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 zł

- o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100 zł

- o stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł (dodatkowa obowiązkowa opłata za umieszczenie informacji  w Rejestrze Spadkowym - 5 zł)

- o zabezpieczenie spadku - 50 zł

- o sporządzenie spisu z inwentarza - 50 zł

- o odebranie oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku – 50 zł

 • w postępowaniu egzekucyjnym

- wniosek o wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł

- wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 1.000 zł

- wniosek o zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień – 100 zł

- wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika – 100 zł

- wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości – 100 zł (opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności)

- wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania – 100 zł

- zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów – 100 zł

- zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości – 100 zł

- wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono – 50 zł

- wniosek o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości – 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty – 50 zł

- wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – 50 zł

- wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku – 40 zł

- wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego – 40 zł

- wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać – 40 zł

- wniosek o ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela – 40 zł

- wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu – 40 zł

OPŁATA STOSUNKOWA

Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, jeżeli ustawa nie przewiduje opłaty stałej wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Całą opłatę

pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

- ½ opłaty - pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

- ¼ opłaty - pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym

-1/5 opłaty - pobiera się od:

· interwencji ubocznej

· zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

- ¾ opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

OPŁATA TYMCZASOWA

Pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się     w granicach od 30 zł do 1.000 zł.

OPŁATA PODSTAWOWA

Pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Nie pobiera się opłat od wniosku:

· o otwarcie i ogłoszenie testamentu

· o przesłuchanie świadka testamentu ustnego

· o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

OPŁATA KANCELARYJNA

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę:

· poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności

· odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności

· zaświadczenia

Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w wysokości 1 zł za każdą stronę wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 zł za zapis.

WYDATKI

Obejmują między innymi:

- wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie

- wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów

- koszty przeprowadzenia innych dowodów

- koszty ogłoszeń

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

1) bezgotówkowej:

a)  na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,

b) za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności – za pośrednictwem strony internetowej https://oplaty.ms.gov.pl/;

2)  wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

3) znaków opłaty sądowej

Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.
Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym strona zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

SPRAWY KARNE

OPŁATY

- wysokość zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - 300 zł;
- opłata za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy:

 • za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy – 1 zł za jedną stronicę kserokopii;
 • za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy – 6 zł za każdą stronicę;

W sprawach karnych (art. 15 Ustawy o opłatach w sprawach karnych) uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,

5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,

7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - 100 zł,

8) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,

9) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej - maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł. 

SPRAWY RODZINNE

W postępowaniu nieprocesowym opłata stała 40 złotych (RNs, Nsm i RCo):

– wniosek o ustalenie lub zmianę kontaktów,

– wniosek o ograniczenie /pozbawienie /przywrócenie /zawieszenie władzy rodzicielskiej,

– wniosek o wykonanie kontaktów i ukaranie grzywną,

– wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka,

– wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka,

– wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

 

Opłata stała 200 złotych:

- pozew o rozwiązanie przysposobienia,

- pozew o zaprzeczenie ojcostwa,

- pozew o unieważnienie uznania dziecka / pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

- pozew o ustanowienia rozdzielności majątkowej,

 

Opłata stała 100 złotych:

- wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,

- wniosek o zmianę wyroku rozwodowego lub orzekającego separację w zakresie władzy rodzicielskiej,

- wniosek o zwolnienie od obowiązku składania kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca.

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej - maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, z wyjątkiem:

- obowiązku uiszczania opłaty podstawowej w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

- w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Opłata stosunkowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000zł,

- pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Strona wnosząca odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, z wyjątkiem:

- obowiązku uiszczania opłaty podstawowej w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

 

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

Opłatę sądową uiszcza się w formie:

· bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu

· gotówkowej w Kasie Sądu

· znaków opłaty sądowej- maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł.

SPRAWY GOSPODARCZE 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest przedsiębiorca, który wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednocześnie z wniesieniem pisma należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Sąd zwraca stronie reprezentowanej przez pełnomocnika zawodowego nieopłacone pismo bez wzywania do uiszczenia opłaty.

 

OPŁATY dzieli się na:

- stałe

- stosunkowe

- podstawowe

- tymczasowe

 

OPŁATA STAŁA

Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł

 • Postępowanie uproszczone

  W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  - do 2.000 zł - 30 zł

  - ponad 2.000 zł do 5.000 zł - 100 zł

  - ponad 5.000 zł do 7.500 zł - 250 zł

  - ponad 7.500 zł - 300 zł

 • w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się 3/4 opłaty stałej od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 • Inne sprawy gospodarcze:

  - 40 zł - od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwania do próby ugodowej) przy wps do 10.000 PLN, 300 zł,- przy wps pow. 10.000 PLN

  - 2.000 zł - od pozwu w sprawie o:

  - rozwiązanie spółki

  - wyłączenie wspólnika ze spółki

  - 40 zł  w sprawie o  ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego,

  - 50 zł od wniosku o:

 1. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

 2. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

 3. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

 4. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;

 5. wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

 6.  uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

 7. wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

   

OPŁATA STOSUNKOWA

Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe, jeżeli ustawa nie przewiduje opłaty stałej wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

- całą opłatę - pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

- ½ opłaty - pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

- ¼ opłaty - pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym

-1/5 opłaty - pobiera się od:

· interwencji ubocznej

· zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

- ¾ opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

 • Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne:

OPŁATA STAŁA

- 1.000 zł od:

1) wniosku o ogłoszenie upadłości,

2) wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego;

3) wniosku o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

- 30 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

- 200 zł od wniosku o:

 1. wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;

 2. zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym;

 3. uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;

 4. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

   

- 100 zł od wniosku:

 1. zarzutów przeciwko planowi podziału,

 2. wniosku o uchylenie lub zmianę układu

 3. o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego,

 4. wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

 5. wniosku upadłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

   

  OPŁATA STOSUNKOWA

piątą część opłaty stosunkowej od sprzeciwu lub zażalenia na postanowienie sędziego komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu

OBLIGATORYJNA ZALICZKA NA WYDATKI

Wnioskodawca (przy wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy) uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

 • Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

  - 300 zł od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

  - 200 zł od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu

  Działający w Wydziale Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia oraz pisemne informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Wysokość opłat:

  - 60 zł – odpis pełny z KRS

  - 30 zł – odpis aktualny z KRS

  - 15 zł – zaświadczenie z KRS

  - 10 zł – wyciąg z KRS (dział pierwszy), każdy następny dział 5 zł

  - 5 zł - pisemna informacja z KRS,

  - 50 zł - za dokument złożony w formie elektronicznej i kopię dokumentu złożonego w postaci papierowej  z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (tylko na wniosek spółki)

   

  OPŁATA STOSUNKOWA

  Pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

  Całą opłatę

  pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

  ½ opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego

  ¼opłaty  pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym

  1/5 opłaty pobiera się od:

  · interwencji ubocznej

  · zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

  ¾ opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

   

  OPŁATA TYMCZASOWA

  Pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych

  OPŁATA PODSTAWOWA

  Pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej – nie stosuje się jej w postępowaniu rejestrowym. Wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

   

  OPŁATA KANCELARYJNA

  Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę:

  · poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu

  · odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności

  · odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności

  · zaświadczenia

  Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej.

  Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy pobiera się w wysokości 1 zł za każdą stronę wydanego dokumentu.

   

  SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

  Opłatę sądową uiszcza się w formie:

  · bezgotówkowej, na rachunek bieżący sądu ze wskazaniem w tytule przelewu oznaczenia stron postępowania i wartości przedmiotu sprawy,

  · gotówkowej w Kasie Sądu

  · elektronicznych znaków opłaty sądowej (otwiera się w nowym oknie) - maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1.500 zł. 

   

  Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty.
  Jeżeli wpłata na rachunek bieżący sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

  W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym strona zamieszcza potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.

  W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

   

 

 

SPRAWY KSIĄG WIECZYSTYCH:

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.300 j.t.)

 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 j.t.)

  Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

  Do uiszczania kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami

  Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

  Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

  W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. Wnioskodawca w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

   

  Opłacie podlegają:

 

 • wnioski wieczystoksięgowe

 • apelacja

 • zażalenie

 • skarga na orzeczenie referendarza

   

  WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,

 2. wniosek o wpis udziału we własności, w użytkowaniu wieczystym lub w ograniczonym prawie rzeczowym - część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalną do wysokości  przysługującego udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,

 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,

 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - 150 złotych,

 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 złotych,

 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń - 150 złotych,

 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 złotych,

 8. wniosek o założenie księgi wieczystej - 60 złotych,

 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 60 złotych,

        10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 60 złotych,

        11. wniosek o sprostowanie działu I- O- 60 złotych,

        12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w  

               księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - 60 złotych,

        13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 - 60 złotych,

  Opłatę stałą w wysokości 60 złotych wymienioną w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

  Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

  Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

  Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

  Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty należnej od wniosku o wpis lub wykreślenie.

  Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

  Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

  Opłacie podlegają także wnioski  o wydanie na podstawie akt odpisów, zaświadczeń i odpisów z księgi wieczystej:

  - odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,

  - odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,

  - wyciąg z księgi wieczystej:

 

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

    pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

  - zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;

  SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT:

  · wpłaty na konto

  · wpłaty gotówkowe w Kasie Sądu Rejonowego

  · wpłaty w znakach opłaty sądowej z wyjątkiem wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej oraz wniosku składanego korespondencyjnie do Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

  Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) oraz wnioski składane korespondencyjnie do Ekspozytury Centralnej Informacji opłaty należy uiszczać na konto:

  Ministerstwo Sprawiedliwości,
  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

   

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
dodanie linków do e-znaków
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
Naniesiono zmiany dot. opłat "Sprawy gospodarcze"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
Naniesiono zmiany w opłatach sądowych VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodano informację o opłatach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d