Oddział finansowy

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 21 

Pokój 68, parter


Kierownik Oddziału/Główny Księgowy – Ewa Kowalska, pokój nr 60

Telefony do oddziału:
tel. 75 67 12 807-809
fax  75 67 12 870

 • wypłaty biegłych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów dla nieznanego z miejsca pobytu, adwokaci, radcowie prawni – tzw. „urzędówki” – tel. 75 67 12 808
 • fundusz socjalny – tel. 75 67 12 806 
 • dochody budżetowe, tj. opłaty sądowe (np. od pozwu, skargi na czynność komornika, etc.), grzywny, mandaty, koszty sądowe – tel.  75 67 12 809
 • sumy depozytowe, sumy na zlecenie tzw. „zaliczki” – tel. 75 67 12 807
 • Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym – tel.75 67 12 807

e-mail: srjg.ksiegowosc@jelenia-gora.sr.gov.pl


Godziny przyjmowania interesantów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oddział finansowy zajmuje się w szczególności:

 • opracowywaniem projektu budżetu sądu rejonowego;
 • wykonywaniem budżetu sądu rejonowego;
 • prowadzeniem rachunkowości jednostki;
 • kontrolą przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywaniem wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • terminowym wykonywaniem prawomocnych orzeczeń  oraz zarządzeń sądu;
 • ustalaniem wysokości wpłat  i sporządzaniem deklaracji  PFRON oraz  terminowym przekazywaniem wpłat i deklaracji, itp.

Rejestr zmian dla: Oddział finansowy