Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e);
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524). Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Właściwy organ

 • Określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 20156r., poz. 2062):
„Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego”.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
• adres wnoszącego skargę/wniosek
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

O czym należy pamiętać składając skargę:

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia

Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć :
• na piśmie w Biurze Podawczym Sądu (parter - hol główny) lub drogą pocztową adresując do:
Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra
za pośrednictwem poczty elektronicznej - srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji) i podpis;
• ustnie w dni dyżurowania Prezesa (wtorek 10.00-12.00) lub Wiceprezesa (środa 10.00-12.00).

Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
Zaktualizowano ustawy