Sposoby wszczynania postępowań

Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów.

Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje.
Postępowanie sądowe wszczynane jest:

1) co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowania (powoda, wnioskodawcę itp.);
2) jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce - wzory pism;
3) w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);
4) elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postępowania znajdują się na naszej stronie internetowej - zakładka załatw sprawę przez internet: e-Sąd;
5) wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;
6) za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.

Rejestr zmian dla: Sposoby wszczynania postępowań

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d