VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Starszy Referendarz Sądowy Agnieszka Szczepańska-Rajkowska
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów, po uprzednim zgłoszeniu się do Sekretariatu Wydziału –  w czwartki w godzinach 10.00-12.00

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18 

Pokój 101, I piętro
 

Kierownik Sekretariatu – Marta Bogdziewicz, pokój nr 101

Telefon do sekretariatu wydziału:

tel. 75 67 12 950

fax  75 67 12 951

e-mail: srjg.ksiegi@jelenia-gora.sr.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wydział zajmuje się:

Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości  i wykonuje zadania dotyczące prozpoznawania spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, a w szczególności spraw dotyczących:

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej,
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych, albo których księgi wieczyste zginęły lub uległy zniszczeniu,
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w celu ustalenia rzeczywistego stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • wydawania odpisów ksiąg wieczystych i odpisów dokumentów złożonych do ksiąg wieczystych,
 • ujawniania w księgach wieczystych zmian właściciela na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • wpisów hipotek,
 • ujawniania zmian w księgach wieczystych w zakresie położenia nieruchomości, podziału działek oraz zmiany ich powierzchni,
 • wykreślania ciężarów realnych (kwintale żyta), służebności osobistych, gruntowych.

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

 • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości (dział I-O) oraz wpisy praw związanych z jej własnością (dział I-Sp),

 • drugi obejmuje ujawnianie wpisów dotyczących własności, uprawnienia do spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i użytkowania wieczystego,

 • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy innych praw i roszczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek (przykładowo: użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu, prawo odkupu, prawo dożywocia, wpisy o zajęciu nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników),

 • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek w tym także roszczeń o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.

Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu dostępnym  w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ulicy Bankowej 18, siedzibie innego Sądu Rejonowego prowadzącego księgi wieczyste lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.  Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty do wniosku winny być dołączone w oryginale bądź w odpisach poświadczonych przez organ, który je wydał. Wnioski o dokonanie wpisu podlegają opłacie sądowej.

Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze  prowadzone są w systemie informatycznym . Księgi wieczyste prowadzone w tej formie są udostępniane do wglądu w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wszystkich wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane:

 • odpisy zwykłe, które zawierają tylko aktualne wpisy,

 • odpisy zupełne, które zawierają także wpisy wykreślone,

 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

Opłata za wydanie jednego odpisu zwykłego wynosi 30 złotych, opłata za wydanie jednego odpisu zupełnego wynosi 60 złotych, opłata za wydanie jednego zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 złotych.

Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych składa się na urzędowym formularzu, który jest dostępny nieodpłatnie w ekspozyturze Centralnej Informacji w Jeleniej Górze, która ma siedzibę przy ulicy Bankowej 18. Wnioski udostępnia się także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Księgi Wieczyste można przeglądać pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Rejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Klaczkiewicz
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2020-06-17
Publikacja w dniu:
2020-06-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Sadowska-Sagne
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
Zmieniono przewodniczącego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d